OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
Videodolmetschen s.r.o.
se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha
identifikační číslo: 058 81 404
pro prodej zboží a služeb (dále také jen „zboží“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Videodolmetschen s.r.o. se sídlem upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná právaa povinnosti společnosti Videodolmetschen s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha, identifikační číslo: 058 81 404 a návštěvníkem využívajícím služeb fitness centra na adrese Moskevská 55/640, 460 01 Liberec.

Tyto všeobecné obchodní podmínky a provozní řád jsou bez výhrad akceptovány při nákupu všech služeb, které fitness nabízí.

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží či služby (dále také jen „zboží“) od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními
obchodních podmínek.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího
znění obchodních podmínek.

 

2. SLUŽBY
2.1. Službami se rozumí jednotlivé tréninkové jednotky nebo balíčky tréninků případně permanentka na delší časové období včetně poradenských služeb.

2.2. Nákupem jakékoliv služby návštěvník potvrzuje, že se seznámil, či se mohl seznámit s všeobecnými podmínkami a provozním řádem a potvrzuje, že bude
dodržovat veškerá ustanovení, která jsou v nich obsažena.

2.3 Návštěvník se na trénink objednává předem na konkrétní den a čas v rámci provozní doby. Návštěvník je povinnen četnost tréninků během jednoho týdne
konzultovat s trenérem a dodržovat jeho doporučení. 

2.4 Služby lze rezervovat a stornovat následujícími způsoby:
– osobně při návštěvě provozovny
– e-mailem (info@20minutfitness.cz)
– telefonicky na čísle 606 046 565

Registrace bude následně potvrzena zadáním do interního registračního systému a návštěvník obdrží e-mailem potvrzení na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Registrací uděluje návštěvník provozovateli ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Souhlas se zpracováním osobních údajů, které uvedl do osobního dotazníku a to na dobu
neurčitou. Tyto osobní údaje budou provozovatelem zpracovány výlučně za účelem vedení v databázi klientů. Souhlas se zpracováním osobních údajů může návštěvník
kdykoliv bezplatně odvolat, a to formou písemného sdělení zaslaného na poštovní či e-mailovou adresu fitness centra nebo předat osobně pracovníkovi. Vyplněním svého elektronického kontaktu pro elektronickou poštu (e-mail) uděluje návštěvník dále souhlas se zasíláním obchodních sdělení týkajících se nabídky služeb fitness centra elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.

2.4. Návštěvník je povinnen dostavit se na trénink včas (10 minut před stanoveným začátkem) tak, aby se stihl včas převléci. V případě pozdního příchodu na rezervovaný trénink nelze garantovat, že se návštěvník bude moci tohoto tréninku zůčastnit. Nepřijme-li personál návštěvníka z důvodu pozdního příchodu na trénink, trénink návštěvníkoví propadá bez možnosti jeho náhrady v jiném termínu.

2.5 V případě, že se návštěvník nemůže dostavit na již rezervovaný trénink, je nutné, aby svou rezervaci zrušil na kontaktech uvedených v těchto obchodních podmínkách
bod 2.4. Nezruší-li návštěvník rezervovaný trénink alespoň 24 hodin před jeho konáním, tento trénink mu propadá bez možnosti jeho náhrady v jiném termínu.

2.6 V případě, že není možné rezervovaný trénink uskutečnit z technických důvodů na straně provozovatele (nefunkčnost cvičebních pomůcek či dočasné přerušení
provozu) má návštěvník nárok na konání tréninku v náhradním termínu dle dohody s provozovatelem.

3. PRÁVA A POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKA
3.1 Návštěvník je oprávněn účastnit se zaplaceného a předem rezervovaného tréninku. Návštěvník je dále oprávněn využívat dalších služeb nabízených provozovatelem.

3.2 Návštěvník je povinen dodržovat Provozní řád a tyto Obchodní podmínky.

3.3. Účast návštěvníka na tréninku je zásadně realizována na jeho vlastní odpovědnost a nebezpečí. Návštěvník je zejména povinen přihlédnout ke svému zdravotnímu stavu, svým schopnostem, fyzické kondici a psychickému stavu. V případě pochybností je návštěvník povinen vyžádat si předem vyjádření svého lékaře.

3.4 V případě porušení povinností týkajících se provozu studia 20minut fitness nebo chování v provozovně je provozovatel oprávněn vyzvat návštěvníka ke zjednání nápravy, příp. k opuštění provozovny. Návštěvník je povinen této výzvy okamžitě uposlechnout.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1 Aktuální ceník a podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách a jsou k dispozici v papírové formě na provozovně.

4.2 Objednané služby se platí předem. V případě bezhotovostní platby je kupní cena považována za uhrazenou dnem připsání příslušné částky na stanovený účet. Právo
čerpat tréninky vzniká až zaplacením ceny objednané služby.

4.3 Platbu lze realizovat v hotovosti na provozovně, na základě vystavené faktury převodem nebo platbou kreditní kartou.

5. PLATNOST
5.1 Platnost tréninků, k jejichž čerpání je návštěvník na základě objednaných služeb oprávněn, je sjednána na dobu určitou a je v rozsahu 4 měsíců od doby objednání
příslušných služeb.

5.2 Skutečnost, že návštěvník nevyužije předplacené tréninky v době jejich platnosti nezbavuje návštěvníka uhradit cenu. S výjimkami uvedenými v těchto Obchodních
podmínkách neposkytuje provozovatel náhradu za nevyčerpané tréninky ani nevrací jejich cenu či její poměrnou část. V případě, že návštěvník předloží potvrzení lékaže o
tom, že trpí některými ze zdravotních problémů/stavů uvedených v těchto podmínkách v článku „kontraindikace“, které se neslučují s využíváním poskytované technologie v provozovně, má možnost si na základě písemné dohody s provozovatelem i) prodloužit dobu platnosti tréninků ii) své členství postoupit jiné třetí osobě.

6. KONTRAINDIKACE
6.1 Trénink EMS nelze absolvovat v případě níže vyjmenovaných zdravotních problémů/stavů:
– epilepsie
– kardiostimulátor na regulaci srdečního rytmu/defibrilátor
– poruchy srdečního rytmu
– těhotenství
– těžké nebo arteriální poruchy krevního oběhu
– kýla břišní stěny nebo třísel
– tuberkulóza
– nádorová onemocnění
– arterioskleróza v pokročilém stádiu
– zvýšený krevní tlak (hypertenze)
– těžší neurologické choroby
– diabetes mellitus (cukrovka)
– onemocnění provázená horečkou
– akutní bakteriální procesy nebo virózy
– nadměrná srážlivost krve
– zvýšená krvácivost (hemofilie)

6.2 Objednáním služeb provozovatele návštěvník potvrzuje, že mu je dobře znám jeho zdravotní stav a prohlašuje, že je v dobré fyzické kondici a netrpí žádným z výše
popsaných zdravotních problémů/stavů, které se neslučují s použitím tréninkové technologie EMS ani žádnými jinými zdravotními problémy, které by mohly být překážkou účasti na tréninku s EMS. Dále se zavazuje, že bude dbát na to, aby tréninkem neohrozil své zdraví, psychickou ani fyzickou kondici. Návštěvník se dále zavazuje před začátkem každého tréninku nahlásit osobnímu trenérovi jakékoliv zdravotní problémy, které by mu omezovaly nebo bránily mu účastnit se tréninku, především pak ty, u kterých nelze absolvovat tréninky s EMS (viz. bod 2.6).

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a
Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

7.2.      Návštěvník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, datum narození, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo,
adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Za účelem poskytování služeb týkajících se výživového poradenství a měření složení těla souhlasí kupující se zpracováním i dalších osobních údajů, a to o zdravotním stavu a fyziologii těla. Ke zpracování nedojde dříve, než kupující udělí dobrovolný, poučený a informovaný souhlas.

7.3.   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

7.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, pokud to vyžaduje zakoupené zboží / služba, například spolupráce s osobním trenérem nebo výživovým poradcem.

7.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po celou dobu poskytování služeb prodávajícím kupujícímu a dále po dobu pěti let od posledního poskytnutí služby,
nejméně však po dobu pěti let ode dne poslední objednávky.  Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje kupujících jsou zabezpečeny proti zneužití.

7.7.     Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8.      Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě
písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze.

7.9.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.6.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (I) požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, (II) požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Bude-li žádost shledána oprávněnou, odstraní prodávající nebo zpracovatel neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů; tento postup nevylučuje, aby se kupující obrátil se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

7.10.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Obsahem informace
je vždy sdělení o (I) účelu zpracování osobních údajů, (II) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých
dostupných informací o jejich zdroji, (III) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování
činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do Vašich práv a oprávněných zájmů, a (IV) příjemci, případně kategoriích příjemců. Prodávající má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Povinnosti uvedené výše může za prodávajícího plnit zpracovatel osobních údajů.


8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1 Návštěvník je povinen oznamovat provozovateli bez zbytečného odkladu změnu svých osobních údajů poskytnutých provozovateli.

9.2 Aktuální znění Obchodních podmínek a Provozního řádu je k dispozici v prostorách provozovatele a na webových stránkách.

9.3 Návštěvník bere na vědomí, že prostory provozovatele mohou být/jsou snímány průmyslovou kamerou za účelem ochrany majetku a zdraví osob v prostorách
provozovatele.

9.4 Případná neplatnost či neúčinnost jakéhokoliv ustanovení těchto Obchodních podmínek se nedotýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení.

9.5 Pokud vztah mezi návštěvníkem a provozovatelem obsahuje mezinárodní prvek, provozovatel a člen sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.6 Návštěvník potvrzuje uhrazením své objednávky, že se podrobně seznámil se zněním Obchodních podmínek a zavazuje se je dodržovat.

V Liberci 1.9.2021